Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

KIPA

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) jest jedyną izbą gospodarczą rynku audiowizualnego w Polsce i jedną z największych niezależnych organizacji biznesu, łączącą ponad 140 podmiotów. Wśród nich firmy producenckie specjalizujące się w produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej, a także szkoły filmowe i regionalne fundusze filmowe (RFF). Od momentu powstania w 2000 r., aktywnie uczestniczy w ciągłym rozwoju polskiego przemysłu audiowizualnego.

Podstawowym zadaniem KIPA jest reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków, w szczególności wobec administracji rządowej i kluczowych graczy rynku audiowizualnego. KIPA działa na rzecz integracji środowiska producentów, jest platformą wymiany doświadczeń i współpracy, dostarcza informacji o bieżących zmianach legislacyjnych, w tym prawno-podatkowych oraz o najważniejszych wydarzeniach branżowych. Zapewnia również dostęp do usług prawnych z najlepszymi ekspertami specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z sektorem audiowizualnym, a także kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej w działalności reprezentantów tego rynku. Dodatkowo organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów i promuje działalność swoich członków.

Ponadto KIPA prowadzi Rejestr Utworów Audiowizualnych oraz powołała Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego (SARA), który jest jedyną instytucją o charakterze polubownym działającą w obszarze sektora audiowizualnego. 

MISJA I WIZJA

Podobnie jak inne izby gospodarcze lub organizacje otoczenia biznesu na świecie, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych buduje, integruje i łączy społeczność producentów, aby tworzyć lepsze warunki prowadzenia biznesu. Stąd głównym celem KIPA jest wspieranie zrzeszonych w niej podmiotów proponując usługi, które mogą promować ich biznes, a przede wszystkim chronić interesy gospodarcze i ekonomiczne w sektorze audiowizualnym, zgodnie z motto KIPA: Razem tworzymy silną branżę.

MISJA: Ochrona i stanie na straży interesów producentów audiowizualnych. Świadczenie najwyższej jakości usług eksperckich wspierających biznes filmowo-telewizyjny, w celu wzmacniania konkurencyjności oraz innowacyjności firm. Reprezentowanie członków Izby w kwestiach ekonomicznych, legislacyjnych, prawnych. Tworzenie i stała modernizacja platformy współpracy i profesjonalizacji między producentami w kraju oraz za granicą. Wspieranie działalności i zapewnianie równych szans na rynku młodym producentom i twórcom. 

WIZJA: KIPA jest jedyną izbą gospodarczą rynku audiowizualnego w Polsce, uznaną i szanowaną przez międzynarodową społeczność producentów i partnerów branżowych. Naszym celem jest rzetelne reprezentowanie interesów rynku audiowizualnego i producenckiego na wszystkich poziomach polskiej gospodarki, a także kreowanie nowych perspektyw zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, zwłaszcza w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorców.  

KIPA powstała w listopadzie 2000 r. reprezentując interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w szczególności ekonomiczne i prawne interesy środowiska producentów. Działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych i jest jedyną organizacją samorządową rynku audiowizualnego. Obecnie zrzesza ponad 140. podmiotów, polskich firm producenckich specjalizujących się w produkcji filmów fabularnych, telewizyjnych, dokumentalnych, animacji, reklamowych. Wspiera także działalność polskich szkół filmowych oraz Regionalnych Funduszy Filmowych (RFF).

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO KIPA

WIARYGODNOŚĆ

Członkowie KIPA, jedynej izby gospodarczej rynku audiowizualnego w Polsce, są pożądanymi partnerami w branży. Przystępując do KIPA, zwiększasz wiarygodność swojej firmy.

LEGISLACJA

Reprezentujemy naszych członków wobec administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Prowadzimy konsultacje nad projektami ustaw. Walczymy o ekonomiczne i prawne interesy środowiska.

BIZNES

Negocjujemy z dużymi graczami rynkowymi. Rozwijamy współpracę między sektorem biznesu, a rynkiem audiowizualnym. Organizujemy spotkania z liderami w branży, pomagamy budować sieć kontaktów.

INTEGRACJA

Wymieniamy się doświadczeniami m.in. w ramach działalności: sekcji Producentów Filmów Fabularnych, Dokumentalnych, Animowanych, Telewizyjnych, Regionalnych Funduszy Filmowych, Młodych Producentów i Szkół Filmowych.

PROFESJONALIZACJA

Organizujemy specjalistyczne wydarzenia dla przedstawicieli branży: szkolenia prawne, finansowe, księgowe, konferencje i seminaria. Uczestniczymy w międzynarodowych forach producenckich.

REFERENCJE

Udzielamy zaświadczeń o członkostwie. Możesz umieszczać logo KIPA w materiałach firmowych z adnotacją „firma zrzeszona w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych” i powoływać się na fakt przynależności w kontaktach z partnerami gospodarczymi.

BIB - BIULETYN INFORMACJI BRANŻOWYCH

Dostarczamy informacji o zmianach legislacyjnych, finansowych i podatkowych. Dajemy dostęp do opinii prawnych, analiz, raportów, materiałów szkoleniowych i publikacji KIPA.    

PROMOCJA

Prezentujemy firmy członkowskie na stronie www.kipa.pl oraz w katalogach i publikacjach KIPA. Informacja o Twojej firmie dociera do potencjalnych partnerów biznesowych, także za granicą.

RABATY

Udzielamy zniżek na konsultacje z prawnikami – praktykami specjalizującymi się w dziedzinie filmu. Gwarantujemy niższe opłaty za udział w szkoleniach organizowanych przez KIPA. Zapewniamy rabaty przy wpisie do Rejestru Utworów Audiowizualnych. Umożliwiamy także korzystanie z sali konferencyjnej mieszczącej się w siedzibie KIPA.

AUTORSKIE PROJEKTY I INICJATYWY KIPA

FUNDACJA POLSKIE CENTRUM AUDIOWIZUALNE

Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne została powołana przez Zarząd KIPA w grudniu 2005 r. Obecnie realizuje dwa programy operacyjne dla twórców filmowych tj. „Profesjonalizacja indywidualna” oraz „Promocja filmu polskiego za granicą”. Inne działania FPCA to m.in. prowadzenie serwisu internetowego Audiowizualni.pl.

POLSKA KOMISJA FILMOWA

Polska Komisja Filmowa jest organizacją non-profit powołaną do życia w 2012 r. w celu zwiększenia rozpoznawalności Polski i jej regionów jako atrakcyjnych lokacji filmowych oraz efektywnego wykorzystania potencjału polskiego sektora audiowizualnego. Komisja ma trzy główne zadania: koordynowanie pracy krajowych i regionalnych jednostek, by przyciągnąć do Polski zagraniczne produkcje filmowe, dbanie o spójność promocji potencjału audiowizualnego za granicą i zapewnienie wsparcia produkcjom zagranicznym na terenie Polski.

SĄD ARITRAŻOWY RYNKU AUDIOWIZUALNEGO (SARA)

Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego działający przy KIPA jest pierwszą tego typu instytucją działającą w obszarze sektora audiowizualnego. Powołano ją w czerwcu 2011 roku w celu rozstrzygania sporów wynikających z codziennej działalności polskich przedstawicieli rynku filmowo-telewizyjnego. Więcej informacji na stronie www.sara.kipa.pl

REJESTR UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH

KIPA prowadzi Rejestr Utworów, w którym obecnie zarejestrowanych jest kilkaset projektów. Stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do Rejestru Utworów stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru.

PUBLIKACJE

"Sztuka koprodukcji" została opublikowana w 2010r., dzięki nieocenionej pomocy autorów – Charlotte Appelgren i Per Neumann. Ma ona na celu pomóc producentom i wszystkim związanym z przemysłem filmowym w zbadaniu możliwości i zagrożeń związanych z koprodukcją. W książce znajduje się analiza różnych pojęć oraz przykłady kluczowych elementów zawartych zazwyczaj w umowach koprodukcyjnych – od istoty doboru odpowiednich partnerów, do podziału przychodów po zakończeniu filmu. Ponadto, książka ta obejmuje także dwanaście studiów przypadku, które dodatkowo ilustrują złożoność koprodukcji.

Ostatnią publikacją KIPA jest wydana w 2015r. książka pt., „O czym warto pamiętać? Istotne elementy umów”. Jest to mini przewodnik po istotnych elementach wybranych umów, które zawierają producenci w swojej codziennej działalności, takich jak: umowy z operatorem obrazu, reżyserem, scenarzystą.

POMOC PRAWNA / DORADZTWO PODATKOWE

KIPA gwarantuje zniżki na pomoc prawną i doradztwo podatkowe z kancelariami prawno-podatkowymi specjalizującymi się w sektorze audiowizualnym.

PROFESJONALIZACJA

KIPA od zawsze była aktywnym organizatorem spotkań, warsztatów, konferencji i seminariów skierowanych do profesjonalistów z branży audiowizualnej. Pomagają one w zdobyciu nowych umiejętności, podnoszeniu kwalifikacji, a także pokazują praktyczne ich wykorzystanie w procesie produkcji filmu. Najczęściej pojawiającymi się zagadnieniami są: szkolenia prawne, finansowe (w tym podatkowe), marketing, dystrybucja.

KIPA zorganizowała ponad 30 warsztatów i spotkań, między innymi:

2016

 • Development w produkcji filmowej
 • Podatki a zasady prowadzenia działalności gospodarczej w branży audiowizualnej
 • Warsztaty Mini-Meet: umowa dystrybucyjna; umowa koprodukcyjna i techniki negocjacji; clearing rights muzyka; clearing rights scenariusz
 • Drugie Śniadania w KIPA: promocja firm producenckich; formy prowadzenia działalności gospodarczej i skutki podatkowe; jak z sukcesem aplikować do Eurimages; wnioski i załączniki w PO PISF Produkcja Filmowa - produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych i animacji
 • Lunch Prawny: nabór ciągły

2015

 • Wykorzystanie dóbr osobistych w filmach
 • Inwestor i prywatne środki w filmie. Jak je zdobyć, a potem wydać?
 • Istotne zmiany w PO PISF 2016 i podatki w produkcji AV
 • Jak dobrze podpisać umowę dystrybucyjną i skutecznie sprzedać film?
 • Lunch Prawny – 8 sesji

2014

 • Podatki i rozliczenia w aspekcie międzynarodowym
 • Włączanie twórczości osób trzecich do filmów fabularnych i dokumentalnych
 • Sprawna współpraca PISF. Jak wypełnić i rozliczyć wniosek zgodnie z PO PISF 2015?
 • Film Marketing
 • Frontem do Widza
 • Game Story. Między Filmem a Grą

2013

 • Underlying rights – prace literackie, jako podstawa dzieła audiowizualnego
 • Prawne ramy współpracy w procesie produkcji filmu oraz finansowanie produkcji filmowej
 • VAT i inne podatki w produkcji audiowizualnej. O czym należy pamiętać
 • Cyfrowe wyzwania w produkcji filmowej

2012

 • Underlying rights – prace literackie, jako podstawa dzieła audiowizualnego
 • Włączenia gotowych utworów/przedmiotów praw pokrewnych do filmu
 • Prawne ramy współpracy w procesie produkcji filmu oraz finansowanie produkcji filmowej
 • Umowy z artystami wykonawcami i współtwórcami filmu
 • Lokowanie produktu (product placement) oraz sponsoring w filmie i programie TV
 • Umowy dystrybucyjne
 • Development projektu filmowego
 • Odpowiedzialność producenta przy produkcji i eksploatacji filmu
 • Konflikty między producentem a współtwórcami filmu
 • Prawo i pieniądze - mniej artystyczne aspekty koprodukcji filmowej

2011

 • Spotkanie konsultacyjne Regionalnych Funduszy Filmowych z PISF
 • Development filmowy – wybrane zagadnienia

2010

 • Prawne Aspekty Produkcji Telewizyjnej i Filmowej dla firm niezrzeszonych w KIPA

2008-2009

 • Prawna strona produkcji filmowej dla członków KIPA
 • Prawna Strona Produkcji Filmowej (2008)
 • Finansowa strona produkcji filmowej (2009)
 • Promocja, Marketing i dystrybucja filmów

Międzynarodowe spotkania:

 • EP2C – European Post-Production Connection (współorganizowane przez KIPA)
 • MAIA workshops – Creative aspects of development (współorganizowane przez KIPA)
 • Facing the Audience Seminar (współorganizowane przez KIPA)

NAGRODY KIPA DLA PRODUCENTÓW

Od 2012 r. KIPA przyznaje nagrodę dla najlepszego producenta filmów krótkometrażowych i dokumentalnych podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz od 2014 r. nagrodę za najlepszy debiut producencki podczas PKO Off Camera Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego.

OSIĄGNIĘCIA

W ciągu 15 lat działalności KIPA przyczyniła się m.in. do:

 • Uchwalenia ustawy o kinematografii
 • Nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji
 • Zawarcia porozumienia z TVP w sprawie zasad współpracy z producentami niezależnymi
 • Zainicjowania ruchu obywatelskiego „Obywatele Kultury” który zawarł Pakt dla Kultury – umowę społeczną z Rządem RP
 • Jednym z głównych postulatów jest sukcesywne zwiększanie  wydatków na kulturę do poziomu 1% PKB
 • Stworzenia wzoru kosztorysu filmu fabularnego,co spowodowało uruchomienie kolejnych prac nad kosztorysami filmu dokumentalnego, koprodukcji międzynarodowych i animacji
 • Ujednolicenia wzorów wniosków o dofinansowanie do regionalnych funduszy filmowych, wynegocjowano terminy bardziej sprzyjające warunkom produkcji
 • Włączenia w grono zrzeszonych firm producenckich, które w ciągu ostatnich lat są na liście najczęstszych beneficjentów PISF osiągających prestiżowe nagrody filmowe tj. pierwszy Oskar dla polskiego producenta

Obecnie trwają prace m.in. nad:

 • Dyrektywą audiowizualną
 • Ustawą o zachętach finansowych
 • Wzorem kosztorysów filmu dokumentalnego, animowanego, koprodukcyjnego, fabularnego rozliczeniowego oraz fabularnego monitorującego
 • Ustawą z dnia 19 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw

 © KIPA 2016

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!